快捷搜索:

永遇乐·秋满衡皋

永遇乐·秋满衡皋原文
秋满衡皋,淡云笼月,晚来风劲。一抹残霞,数声过雁,远是傍晚近。凭高临远,倚楼凝望,若干断愁幽兴。听渔村子、鸣榔模糊,别浦暮烟收暝。湘妃起舞,芳栏纫佩,大抵乱峰云鬓。景物悲惨,楚天澄淡,过尽归帆影。斜阳低处,远山重叠,萧树乱鸦成阵。空无言,栏干凭暖,闷怀似困。
永遇乐·秋满衡皋拼音解读
qiū mǎn héng gāo ,dàn yún lóng yuè ,wǎn lái fēng jìn 。yī mò cán xiá ,shù shēng guò yàn ,yuǎn shì huáng hūn jìn 。píng gāo lín yuǎn ,yǐ lóu níng dì ,duō shǎo duàn chóu yōu xìng 。tīng yú cūn 、míng láng yǐn yǐn ,bié pǔ mù yān shōu míng 。xiāng fēi qǐ wǔ ,fāng lán rèn pèi ,yuē luè luàn fēng yún bìn 。jǐng wù bēi liáng ,chǔ tiān chéng dàn ,guò jìn guī fān yǐng 。xié yáng dī chù ,yuǎn shān zhòng dié ,xiāo shù luàn yā chéng zhèn 。kōng wú yán ,lán gàn píng nuǎn ,mèn huái sì kùn 。秋满衡皋,淡云笼月,晚来风劲。一抹残霞,数声过雁,远是傍晚近。凭高临远,倚楼凝望,若干断愁幽兴。听渔村子、鸣榔模糊,别浦暮烟收暝。湘妃起舞,芳栏纫佩,大抵乱峰云鬓。景物悲惨,楚天澄淡,过尽归帆影。斜阳低处,远山重叠,萧树乱鸦成阵。空无言,栏干凭暖,闷怀似困。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: