快捷搜索:

喜遇重阳,更佳酿今朝新熟。

喜遇重阳,更佳酿目前新熟。

出自宋朝宋江的《满江红·喜遇重阳
原文赏析:
喜遇重阳,更佳酿目前新熟。见碧水丹山,黄芦苦竹。头上尽教添白发,鬓边弗成无黄菊。愿樽前长叙弟兄情,如金玉。
统豺虎,御容貌,号令明,军威肃。中间愿,平虏保夷易近安国。日月常悬忠烈胆,风尘障却奸邪目。望天王降诏,早招抚,心方足。
拼音解读
xǐ yù zhòng yáng ,gèng jiā niàng jīn cháo xīn shú 。jiàn bì shuǐ dān shān ,huáng lú kǔ zhú 。tóu shàng jìn jiāo tiān bái fā ,bìn biān bú kě wú huáng jú 。yuàn zūn qián zhǎng xù dì xiōng qíng ,rú jīn yù 。
tǒng chái hǔ ,yù biān fú ,hào lìng míng ,jūn wēi sù 。zhōng xīn yuàn ,píng lǔ bǎo mín ān guó 。rì yuè cháng xuán zhōng liè dǎn ,fēng chén zhàng què jiān xié mù 。wàng tiān wáng jiàng zhào ,zǎo zhāo ān ,xīn fāng zú 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: